مقایسه اسیلوسکپهای GWInstek و Rigol

با توجه به اهمیت انتخاب اسیلوسکپهای دیجیتال ، جدول مقایسه اسیلوسکپهای خانواده 1000B و 1000AU و 1000U از کمپانی گودویل تایوان GWInstek با خانواده 1000Z و 1000E  از کمپانی Rigol چین تقدیم حضور میگردد 

Untitled_3